Boliger og hytter
PIC00096_480
På Losby Bruk  er det 24 boliger og 10 hytter som opprinnelig er bygget som husmannsplasser, funksjonær- og arbeiderboliger samt skogskoier. En del av bygningene benyttes fortsatt av eiendommens eiere og ansatte. De overskytende bygninger leies ut.

Bygningsmassen på Losby Bruk er en vesentlig del av områdets preg,. Den opprinnelige stilen er for en stor del er bevart og gir kulturlandskapet et særpreg som er med på å dokumentere områdets historie.

Sagenga blir ledig for utleie til ny leietaker.
Leietaker på boligen Sagenga  (Losbyveien 280) har sagt opp sin leieavtale, og denne boligen vil bli ledig for nye leietakere. Dette er et frittliggened hus, som ligger tett til Losbyveien, mellom gården og Mønevann. Huset er i utgangspunktet en eldre arbeiderbolig, som ble en del påkostet og oppgradert omkring 2008- 2010. Interesserte kan henvende seg til Losby Bruk ved Erling Bergsaker tlf.:  91511467, eller Åge Bråten, tlf.: 92063732.

Boliger

Mork
For en del av boligene er det knyttet verneverdier. Losby Bruk har ønsket å bevare bygningenes ytre eller egenart ved nødvendige bygningsmessige endringer. Boligene er for en stor del bygget i en standard som ikke samsvarer med dagens krav, og noen bygnignsmessige endringer har vært nødvendig. Losby Bruk har suksessivt rustet opp bolighusene.

Det registreres stadig stor interesse for boligene, som leies ut til ordinære markedsmessige vilkår.

Hytter

150
Hyttene tilørende Losby Bruk ligger spredt nesten over hele eiendommen. Med unntak av 1 hytte leies disse ut på åremålskontrakter.

2014-06-14 11.40.00
Djupdalshytta leies ut på korttidsavtaler, - i utgangspunktet ukesbasis.

Røyrivannshytta leies ut til DnT – Oslo og omland, som organiserer videre korttidsutleie innenfor sitt faste system for selvbetjeningshytter.