Boliger og hytter

Losby Bruk ANS har 24 boliger og 10 hytter som opprinnelig er bygget som husmannsplasser, funksjonær- og arbeiderboliger samt skogskoier. En del av bygningene benyttes fortsatt av eiendommens eiere, ansatte og pensjonister. De overskytende bygninger leies ut.

Bygningsmassen på Losby Bruk er en vesentlig del av områdets preg, og den opprinnelige stilen disse for en stor del er bevart i gir kulturlandskapet et særpreg som er med på å dokumentere områdets historie.

Boliger
PIC00096_480
For en del av boligene er det knyttet verneverdier, og Losby Bruk å bevare bygningenes ytre eller egenart ved nødvendige bygningsmessige endringer. Boligene er for en stor del bygget i en standard som ikke samsvarer med dagens krav. Losby Bruk har suksessivt rustet opp bolighusene, men denne prosessen er ennå ikke fullført.

Det registreres stadig stor interesse for boligene, som leies ut til ordinære markedsmessige vilkår.

Hytter
PIC00108_480
Hyttene tilhørende Losby Bruk ligger spredt nesten over hele eiendommen. Med unntak av 1 hytte leies disse ut på åremålskontrakter.

Djupdalshytta leies ut på korttidsavtaler, - i utgangspunktet ukesbasis.

Røyrivannshytta leies ut til DnT – Oslo og omland, som organiserer videre korttidsutleie innenfor sitt faste system for selvbetjeningshytter.