Forside

Losby_logo


Velkommen til Losby Bruk


Losby Bruk er en privat eiet jord og skogbrukseiendom i Østmarka i Lørenskog og Rælingen kommuner. Eiendommen har flere hundre år lange tradisjoner innenfor jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Østmarka, og tilbyr i dag variert spekter av produkter og tjenester basert på eiendommens ressurser.

Losby Bruk er på totalt 43.900 da. Av dette er ca 42.000 da skog og utmarksareal. 

Skogsdrift
Vi har vinteren 2024 hatt drift i skogen på østsiden av hovedvassdraget. 

Skogdriften omfatter:
Tynning  og en mindre hogstflate ved Finland. 
Tynning i Badstudalen.
2 realtivt små  hogstfelt (flater) ved henholdsvis Putten og ved Djupdalskoia.
Hogst mot Andersen, i form av lukket hogst og småflater.

Planlagt hogst mot Ramstadsjøen ble utsatt på grunn av førefall og risiko for omfattende spor. 

Vinterens hogster er nå avsluttet.

Bløte veier - teleløsning
Skogsbilveien er nå svært bløte og klinete på grunn av teleløsning. Dette er en følge av frost nede i bakken, som hindrer drenering av smeltevannet.  All kjøring på veiene  må i denne perioden begrenses til et minimum. 
Losby-elg