Losby Bruk har et skogareal på totalt 43.000 daa.
Av dette er ca. 34.0000 daa produktiv og drivbar mark. Det uproduktive areal er vann og myr, samt areal klausulert som naturreservat, hvor marken i rent biologisk forstand er produktiv, men hvor det ikke er anledning til å drive noen form for skogbruksaktiviteter. 

095

 Losby Bruk ligger på det gneisdominerte grunnfjellsområde øst for Oslo, med stor andel lagdelte gneisbergarter. De geologiske strukturer går utpreget i nord-sør retning som følge av omfattende øst-vest rettet trykk i urgammel tid som har foldet opp jordskorpen. Eiendommen ligger utenfor det mer næringsrike Oslo-feltet. Dette gir mer kupert terreng og gjennomgående mindre kalkrik mark og lavere boniteter enn vi har på vestsiden av Oslo-fjorden.

Skogen på Losby Bruk har et samlet tømmervolum på ca. 340.000 m 3.
Den årlige tilveksten er ca. 15.000 m 3.
Årlig avvirkes et volum på ca. 3.000 - 4.000 m 3 , som kan variere en del fra år til år avhengig av drifts- og markedsforhold. 

Som en del av skogbruket produseres ved for salg. Ved selges enten opparbeidet kappet og kløvet og pakket på pall i 1000 l sekker eller som langved, beregnet på at kjøper selv opparbeider veden.


Statistikk-1Aldersfordelingen av skogen utenfor reservatene viser høy avvirkningsaktivitet i perioden 1955 – 1985. Samlet volum pr. daa. var i 1995 6,3 m3. Både andelen eldre skog og samlet stående volum er noe lavere enn ønskelig for en jevn virkesproduksjon over tid, og bør bygges opp. Avvirkningen vil av denne grunn for de nærmeste 20 – 30 år være vesentlig lavere enn tilveksten.


Statistikk-2Den produktive skogen utenfor reservatarealet utgjør totalt 34.000 daa. Som det fremgår av diagrammet er arealet i det store dominert av middels boniteter. Terrenget er utpreget småkupert, med store bonitetsvariasjoner over relativt små avstander. Det er stadige skifter mellom tørre koller og fuktige dråg. Med unntak av tørre rygger er skogen grandominert. Det er likevel gode naturlige forhold for et vesentlig løvinnslag, hvor bjørk og osp er viktige treslag.
PIC00098
Det er mange interesser knyttet til skogarealene i Losby-marka. Det drives derfor en skogbruksvirksomhet hvor vi i vesentlig grad vektlegger hensyn til slike øvrige interesser ut over de rent næringsmessige for skogbruket. Dette er blant annet hensyn til:

  • Drikkevannforsyning, - Nedre Romerike Vannverk har reserve drikkevannforsyning fra 3 vann på eiendommen.
  • Turliv, - Losby er en viktig innfallsport til Østmarka.
  • Dyreliv, både jaktbart og ikke jaktbart vilt. Det er registrert forekomst av flere rødlistede dyrearter på eiendommen.
  • Biologisk mangfold, Det er registrert nøkkelbiotoper på eiendommen som dekker ca. 3 % av arealet og hvor skogbruket frivillig er sterkt regulert og hvor hogst på de fleste arealer ikke gjennomføres.
  • Jakt og fiske, - Losbymarka har gode vilkår for både jakt og fiske som vi ønsker å opprettholde.
Losby Bruk AS har inngått miljøavtale med Nortømmer AS, som forplikter virksomheten til å drive et skogbruk i samsvar med Norsk PEFC skogstandard for bærekraftig skogbruk og sertifiseringssystemet ISO 14001.

Losby Bruk har også sluttet seg til NORTØMMER sin ordning for gruppesertifisering i henhold til den internasjonale ordningen for sertifiseirng av bærekraftig skogbruk FSC® (FSC-C101857).  Dette innebærer at alt tømmer og annet trevirke som selges fra Losby Bruk kan selges som  FSC® -sertifisert tømmer.  Nortømmergruppen sin sertifiseringskode er SA-FM/COC-002823.