Losby Bruk har et skogareal på totalt 43.900 daa.
Av dette er ca. 34.0000 daa produktiv og drivbar mark. Det uproduktive areal er vann og myr, samt areal klausulert som naturreservat, hvor marken i rent biologisk forstand er produktiv, men hvor det ikke er anledning til å drive noen form for skogbruksaktiviteter. 

095

 Losby Bruk ligger på det gneisdominerte grunnfjellsområde øst for Oslo, med stor andel lagdelte gneisbergarter. De geologiske strukturer går utpreget i nord-sør retning som følge av omfattende øst-vest rettet trykk i urgammel tid som har foldet opp jordskorpen. Eiendommen ligger utenfor det mer næringsrike Oslo-feltet. Dette gir mer kupert terreng og gjennomgående mindre kalkrik mark og lavere boniteter enn vi har på vestsiden av Oslo-fjorden.

Skogen på Losby Bruk har et samlet tømmervolum på ca. 640.000 m 3.
Den årlige tilveksten er ca. 15.000 m 3.
Årlig avvirkes et volum på ca. 4.000 - 6.000 m 3 , som kan variere en del fra år til år avhengig av drifts- og markedsforhold. 

Som en del av skogbruket produseres ved for salg. Ved selges enten opparbeidet kappet og kløvet og pakket på pall i 1000 l sekker eller som langved, beregnet på at kjøper selv opparbeider veden.


Hogstklasser_22
Aldersfordelingen av skogen utenfor reservatene viser høy avvirkningsaktivitet i perioden 1955 – 1985. Samlet volum pr. daa. var i 1995 6,3 m3.  Siste skogregistrering er fra 2022. Denne viere at stående volum pr. da nå er 18,4 m3. Økningen er resultat av en bevisst strategi for skogforvaltnignen.  Vi kan framover øke avvirkningen noe, men vil fortsatt ligge vesentlig lavere enn tilveksten. 

Bonitetsfrod

Den produktive skogen utenfor reservatene utgjør totalt 34.000 daa. Som det fremgår av diagrammet er arealet i det store dominert av gode (20 og 17) og  middels gode   (11 og 14) boniteter. Terrenget er utpreget småkupert, med store bonitetsvariasjoner over relativt små avstander. Det er stadige skifter mellom tørre koller og fuktige dråg. Med unntak av tørre rygger er skogen grandominert. Det er likevel gode naturlige forhold for et vesentlig løvinnslag, hvor bjørk og osp er viktige treslag.

PIC00103_480
PIC00103_480 Det er mange interesser knyttet til skogarealene i Losby-marka. Det drives derfor en skogbruksvirksomhet hvor vi i vesentlig grad vektlegger hensyn til slike øvrige interesser ut over de rent næringsmessige for skogbruket. Dette er blant annet hensyn til:

  • Turliv, - Losby er en viktig innfallsport til Østmarka.
  • Dyreliv, både jaktbart og ikke jaktbart vilt. Det er registrert forekomst av flere rødlistede dyrearter på eiendommen.
  • Biologisk mangfold, Det er registrert nøkkelbiotoper på eiendommen som dekker ca. 3 % av arealet og hvor skogbruket frivillig er sterkt regulert og hvor hogst på de fleste arealer ikke gjennomføres.
  • Jakt og fiske, - Losbymarka har gode vilkår for både jakt og fiske som vi ønsker å opprettholde.
Losby Bruk AS har inngått miljøavtale med Nortømmer AS, som forplikter virksomheten til å drive et skogbruk i samsvar med Norsk PEFC skogstandard for bærekraftig skogbruk og sertifiseringssystemet ISO 14001.

Losby Bruk har også sluttet seg til NORTØMMER sin ordning for gruppesertifisering i henhold til den internasjonale ordningen for sertifiseirng av bærekraftig skogbruk FSC® (FSC-C101857).  Dette innebærer at alt tømmer og annet trevirke som selges fra Losby Bruk kan selges som  FSC® -sertifisert tømmer.  Nortømmergruppen sin sertifiseringskode er SA-FM/COC-002823.