Losby_logo


Losby Bruk  er en skogdominert landbruks-eiendom på totalt ca. 44.000 daa. Eiendommen ligger i Lørenskog og Rælingen kommuner. Skogen er foredlet på 2 teiger, en hovedteig på ca. 41.000 daa som ligger med ca. 80 % i Lørenskog og 20 % i Rælingen, og en mindre teig på ca. 2.000 som i sin helhet ligger i Rælingen kommune. Det øvrige areal er jordbruksland hvorav ca. 100 daa drives som beite og areal for fór-produksjon pluss 950 daa som er disponert til golfbane.

IMG_1520
Losby Bruk er en privat eiendom organiseert som et aksjeselskap med 10 eiere. Eiendommen driver selv all virksomhet knyttet til skogbruk, jakt og utmarksprodukter, herunder utleie og drift av 25 opprinnelige arbeiderboliger til virksomheten. Golf- og jordbruks-areal med tilhørende driftsbygninger er leiet ut.

Annen fast etablert virksomhet på eiendommens areal er skytebaner som drives av 3 skyteklubber, golfbane som drives av Losby Golfpark AS og besøksgård med ridesenter som drives av Lørenskog kommune. Skytebanevirksomheten drives på 3 baner som alle er lokalisert til samme baneområde i utkant av selve skogen.
PIC00097_480
Losby Bruk har en 300-årig historie som aktivt drevet jakt- og skogeiendom og leverandør av skogprodukter. Historisk har eiendommen foredlet sagtømmeret på eget sagbruk.  Industrivirksomheten ble nedlagt i på 1950-tallet.

Losby Bruk ligger i sin helhet i Østmarka, og er hovedinnfallsport fra nordøst til de mye brukte turområdene i Østmarka. Eiendommen ligger i sin helhet innenfor indre sone av markaforskriftens virkeområde.
PIC00103_480