Losby_logo


Losby Bruk  er en skogdominert landbruks-eiendom på totalt ca. 44.000 daa. Eiendommen ligger i Lørenskog og Rælingen kommuner. Skogen er foredlet på 2 teiger, en hovedteig på ca. 41.000 daa som ligger med ca. 80 % i Lørenskog og 20 % i Rælingen, og en mindre teig på ca. 2.000 som i sin helhet ligger i Rælingen kommune. Det øvrige areal er jordbruksland hvorav ca. 100 daa drives som beite og areal for fór-produksjon pluss 950 daa som er disponert til golfbane.

IMG_1520
Losby Bruk er en privat eiendom med 10 eiere. Fram til juni 2017 var eiendommen formelt registrert som et ansvarlig selskap (ANS). Dette er nå omgjort til den mer tidsmessige og rasjonelle selskapformen aksjeselskap (AS). Selskapsendringen påvirker ikke den operative driften av eiendommen . Eiendommen driver selv all virksomhet knyttet til skogbruk, jakt og utmarksprodukter, herunder utleie og drift av 25 opprinnelige arbeiderboliger til virksomheten. Bygninger og arealer for jordbruk og golf er leiet ut.

Annen fast etablert virksomhet på eiendommens areal er drikkevannsforsyning i regi av Nedre Romerike Vannverk (NRV), skytebaner som drives av 3 skyteklubber, golfbane som drives av Losby Golfpark AS og besøksgård med ridesenter som drives av Lørenskog kommune. NRV har 3 vann på eiendommen som inngår i vannforsyningen (Fiskelausa, Drettvann og Halsjøen). Skytebanevirksomheten drives på 3 baner som alle er lokalisert til samme baneområde i utkant av selve skogen.
PIC00097_480
Losby Bruk har en 300-årig historie som aktivt drevet jakt- og skogeiendom og leverandør av skogprodukter. Historisk har eiendommen foredlet sagtømmeret på eget sagbruk.  Industrivirksomheten ble nedlagt i på 1950-tallet.

Losby Bruk ligger i sin helhet i Østmarka, og er hovedinnfallsport fra nordøst til de mye brukte turområdene i Østmarka. Eiendommen ligger i sin helhet innenfor indre sone av markaforskriftens virkeområde.
PIC00103_480