Jordbruket på Losby Bruk besto inntil slutten av 1990-tallet av kornproduksjon. Jordbruksarealet var ca. 800 daa.  Som korn-areal er klima og jordkvalitet på Losby Bruk bare middels godt egnet.

I dag er i underkant av 700 daa av det gamle kornarealet, sammen med ca. 300 daa tidligere skogareal omdisponert til golf. Losby Bruk driver ikke selv golfbanen. Banearealet er leiet ut til Losby Golfklubb.

Den gjenværende del av jordbruksarealet, sammen med driftsbygning, stabbur og forpakterbolig er leiet ut til Lørenskog kommune, som her driver Losby Gård, som besøksgård med blant annet ridesenter og sportskafe.
 PIC00109_480