Veier

Veier på Losby.

 

Losby Bruk har totalt 28 km privat vei på eiendommen. Av dette ligger ca 26 km i skogen. De øvrige 2 km er vei gjennom kulturlandskap. Dette er veier som er bygget av Losby Bruk og vedlikeholdes av bruket.  Veiene er bygget for tømmertransport, skogforvaltning og adkomst til boliger.

 

Veiene er ikke åpne for allmenn biltrafikk, men hvem som helst kan benytte disse som turveier og sykkelveier. De som ferdes i Losbys skoger har erfart at en stor del av veiene benyttes som traseer for skiløyper om vinteren. Av hensyn til skogbruksaktivitet, som også bør skje om vinteren, har vi hver vinter behov for å brøyte noe av veinettet. Vi forsøker likevel å samle skogsdriften slik at mest mulig av veiene kan snø igjen og benyttes som løypetrassé. Om noen har et spesielt behjov for å kjøre på våre veier, må begrunnet søknad om dette sendes oss minst en uke før man øsnker tilgang til veien. 

 

Veitettheten på Losby Bruk er relativt lav, og lavere enn gjennomsnittet i Akershus fylke. Målt i veiavstand per dekar skogareal (0,67 m/da) er veitetthet på Losby lavere enn gjennomsnittet i Oslo og Akershus (0,86 m/da). 


062

 

Mer skånsom skogsdrift med god veidekning

 

Vi har en spesiell utfordring på vestsiden av eiendommen, hvor veien som går over damkronen på Elvåga, ikke er egnet for dagens tømmerbiler.
 

 

Losby Bruker miljøsertifisering i henhold til både norsk PEFC  skogstandard og FSC® C103857. 

 

Disse viser at vi er opptatt av å bevare skogens egenart og at vi er forpliktet til å følge klare standarder for å opprettholde biologisk mangfold og drive et bærekraftig skogbruk.

Losby Bruk  ønsker  å gjennomføre vår skogbruksaktivitet så skånsomt som mulig. Vi ønsker å ha en større andel av våre hogster gjennomført som tynninger og lukkede hogster, og avvirke en mindre andel som tradisjonelle flatehogster. Dette forutsetter hyppigere og mer forsiktige inngrep enn med flatehogst, og kan vanskelig gjennomføres der vi har lang terrengtransport til bilvei. For å få til en økt andel lukkede hogster også i den vestre del av vår eiendom, har vi søkt om å få bygge 3,8 km med ny skogsbilvei inn i denne delen av eiendommen. Slik vi vurderer skogen i dette området, så er store deler i en alder og tilstand som egner seg for slik forsiktig hogst, forutsatt at vi finner en god transportløsning.

 

Veien vi har søkt om er standard helårs skogsbilvei (Veiklasse 3), tilsvarende våre øvrige veier på eiendommen.