Viltkamera

Viltkamera

Utplassering av viltkamera har blitt mer og mer vanlig. Disse brukes i forskning, av viltforvaltere og av andre naturinteresserte.  Omfanget av viltkameraer har økt vesentlig de senere år. Vi registrerer økende skepsis til denne utviklingen blant ulike brukere av våre turområder.  Losby Bruk har forståelse for denne skepsisen og ønsker å bidra til at denne utviklingen ikke skal ødelegge turopplevelsen for folk flest.

Viltkamera kan ikke plasseres på Losby Bruk AS sin eiendom uten vår godkjenning. Losby Bruk vil fjerne viltkamera på eiendommen som ikke er satt opp i samsvar med våre retningslinjer. 

All bruk av viltkamera på Losby Bruk sitt areal skal skje i samsvar med kapittel  7 i Lov om behandling av personopplysninger og i samsvar med våre krav til utplassering av viltkamera.

 

Losby Bruk AS sine krav for utplassering av viltkamera

Tillatelse fra grunneier skal innhentes før kamera blir satt opp. Søknad om slik tillatelse skal inneholde eksakt kartfesting.

Kameraeier skal merke kamera med formål, eierskap og kontaktinformasjon til kameraeier.

Kameraeier skal tydelig merke/skilte på stedet kameraet er satt opp, slik at eventuelle forbipasserende ikke uforvarende blir fotografert.

Kamera kan kun plasseres i områder med liten eller ingen allmenn ferdsel. Kamera kan ikke plasseres slik at de fotograferer veier, merkede stier og løyper.

Kamera skal plasseres og innrettes slik at den bare fanger opp registreringer på et svært begrenset område

Alt bildemateriale med personer som ufrivillig har blitt fotografert skal slettes umiddelbart.